O firmie

O_firmie.jpgFirma powsta?a w 1997 roku. Pocz?tkowo by? to tylko sklep, ktry dzi?ki zainteresowaniu klientw zosta? poszerzony o obszerny magazyn.

W swojej ofercie posiadamy szeroki asortyment materia?w remontowo-budowlanych i akcesoriw dla tej bran?y, od cementu po blachodachwk?.

W sklepie mo?na kupi? prawie wszystkie materia?y niezb?dne podczas remontu a tak?e wi?kszo?? materia?w potrzebnych do budowy. Sprzedawcy stale podnosz? swoje kwalifikacje poprzez udzia? w szkoleniach produktowych, dzi?ki czemu mog? s?u?y? fachow? porad?. Kontakty nawi?zane na przestrzeni lat umo?liwiaj? sprzeda? wielu pozycji z naszego asortymentu poni?ej cen detalicznych oferowanych przez producentw. Wiele materia?w sprowadzamy specjalnie na ?yczenie klienta. Posiadamy mieszalnik farb dekoracyjnych ?nie?ka oraz system mieszalnikowy Dynacoat do doboru i przygotowania lakierw samochodowych.

Uzyskawszy odpowiedni? pozycj? na rynku stale d??ymy do zwi?kszania konkurencyjno?ci i atrakcyjno?ci naszej oferty.